[Jokes]
4
Mr. Fong and the "Xom Nha Ngoi"
10
15
Mr. Chan Yau-Kam and the "Xom Nha Ngoi"
More article: 之二
之三: 溫習記
之四: 看顧孩童
之五: 自然環境
之六: 前塵憾事!
Back to index